کلیه قیمت های درج شده بابت قیمت خودرو و هزینه های گمرکی و شماره گذاری به دلار می باشد و قیمت نهایی به قیمت دلار دولتی اعلامی از طرف گمرک محاسبه می گردد

کارمزد 2 درصد کل گارانتی و خدمات پس از فروش مالیات بر ارزش افزوده 4 درصد کل هزینه حمل و بیمه هزینه خودروی فرسوده هزینه شماره گذاری هزینه گمرکی مدل خودرو
افزوده میشود افزوده میشود افزوده میشود اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود 120i

← قیمت مدل هاچ بک بسته به آپشن در دبی از 27000 تا 45000 دلار آمریکا

← قیمت مدل کوپه بسته به آپشن در دبی از 40000 تا 52000 دلار آمریکا

← قیمت مدل Convertible بسته به آپشن در دبی از 41000 تا 58000 دلار آمریکا

مشاهدۀ آخرین نرخ دلار مرجع بانک مرکزی

حداکثر سرعت (kph) 0-100 kph (sec) مصرف سوخت (l/100km) گشتاور (Nm) قدرت (hp) گیربکس موتور
اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود

← تنها مدل 120i , 125i این خودرو در ایران مجاز می باشدکلیه قیمت های درج شده بابت قیمت خودرو و هزینه های گمرکی و شماره گذاری به دلار می باشد و قیمت نهایی به قیمت دلار دولتی اعلامی از طرف گمرک محاسبه می گردد

کارمزد 2 درصد کل گارانتی و خدمات پس از فروش مالیات بر ارزش افزوده 4 درصد کل هزینه حمل و بیمه هزینه خودروی فرسوده هزینه شماره گذاری هزینه گمرکی مدل خودرو
اقزوده می شود اقزوده می شود اقزوده می شود اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود 330i

← قیمت خودرو بک بسته به آپشن در دبی از 66000 تا 90000 دلار آمریکا

مشاهدۀ آخرین نرخ دلار مرجع بانک مرکزی

حداکثر سرعت (kph) 0-100 kph (sec) مصرف سوخت (l/100km) گشتاور (Nm) قدرت (hp) گیربکس موتور
248-250 6.1-6.3 7.2 320 272 6A/7AM 3.0 I6 RWD

← تنها مدل 330i این خودرو در ایران مجاز می باشدکلیه قیمت های درج شده بابت قیمت خودرو و هزینه های گمرکی و شماره گذاری به دلار می باشد و قیمت نهایی به قیمت دلار دولتی اعلامی از طرف گمرک محاسبه می گردد

کارمزد 2 درصد کل گارانتی و خدمات پس از فروش مالیات بر ارزش افزوده 4 درصد کل هزینه حمل و بیمه هزینه خودروی فرسوده هزینه شماره گذاری هزینه گمرکی مدل خودرو
اقزوده می شود اقزوده می شود اقزوده می شود اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود 330i

← قیمت خودرو بسته به آپشن در دبی از 59000 تا 65000 دلار آمریکا

مشاهدۀ آخرین نرخ دلار مرجع بانک مرکزی

حداکثر سرعت (kph) 0-100 kph (sec) مصرف سوخت (l/100km) گشتاور (Nm) قدرت (hp) گیربکس موتور
248-250 6.1-6.3 7.2 320 272 6A/7AM 3.0 I6 RWD

← تنها مدل 330i sedan این خودرو در ایران مجاز می باشدکلیه قیمت های درج شده بابت قیمت خودرو و هزینه های گمرکی و شماره گذاری به دلار می باشد و قیمت نهایی به قیمت دلار دولتی اعلامی از طرف گمرک محاسبه می گردد

کارمزد 2 درصد کل گارانتی و خدمات پس از فروش مالیات بر ارزش افزوده 4 درصد کل هزینه حمل و بیمه هزینه خودروی فرسوده هزینه شماره گذاری هزینه گمرکی مدل خودرو
اقزوده می شود اقزوده می شود اقزوده می شود اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود 330i

← قیمت خودرو بسته به آپشن در دبی از 57000 تا 88000 دلار آمریکا

مشاهدۀ آخرین نرخ دلار مرجع بانک مرکزی

حداکثر سرعت (kph) 0-100 kph (sec) مصرف سوخت (l/100km) گشتاور (Nm) قدرت (hp) گیربکس موتور
248-250 6.1-6.3 7.2 320 272 6A/7AM 3.0 I6 RWD

← تنها مدل 330i این خودرو در ایران مجاز می باشدکلیه قیمت های درج شده بابت قیمت خودرو و هزینه های گمرکی و شماره گذاری به دلار می باشد و قیمت نهایی به قیمت دلار دولتی اعلامی از طرف گمرک محاسبه می گردد

کارمزد 2 درصد کل گارانتی و خدمات پس از فروش مالیات بر ارزش افزوده 4 درصد کل هزینه حمل و بیمه هزینه خودروی فرسوده هزینه شماره گذاری هزینه گمرکی مدل خودرو
اقزوده می شود اقزوده می شود اقزوده می شود اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود 523i

← قیمت خودرو بسته به آپشن در دبی از 60000 تا 68000 دلار آمریکا

مشاهدۀ آخرین نرخ دلار مرجع بانک مرکزی

حداکثر سرعت (kph) 0-100 kph (sec) مصرف سوخت (l/100km) گشتاور (Nm) قدرت (hp) گیربکس موتور
234 8.2 7.6 270 204 8A 3.0 I6 RWD
250 6.7 7.6 310 258 8A 3.0 I6 RWD
250 6.1 8.4 400 306 8A 3.0TC I6 RWD
250 5.0 10.4 600 407 8A 4.4TC V8 RWD

← تنها مدل 523i این خودرو در ایران مجاز می باشدکلیه قیمت های درج شده بابت قیمت خودرو و هزینه های گمرکی و شماره گذاری به دلار می باشد و قیمت نهایی به قیمت دلار دولتی اعلامی از طرف گمرک محاسبه می گردد

کارمزد 2 درصد کل گارانتی و خدمات پس از فروش مالیات بر ارزش افزوده 4 درصد کل هزینه حمل و بیمه هزینه خودروی فرسوده هزینه شماره گذاری هزینه گمرکی مدل خودرو
اقزوده می شود اقزوده می شود اقزوده می شود اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود 750Li

← قیمت مدل 740Li بسته به آپشن در دبی از 98000 تا 115000 دلار آمریکا

← قیمت مدل 750Li بسته به آپشن در دبی از 121000 تا 140000 دلار آمریکا

مشاهدۀ آخرین نرخ دلار مرجع بانک مرکزی

حداکثر سرعت (kph) 0-100 kph (sec) مصرف سوخت (l/100km) گشتاور (Nm) قدرت (hp) گیربکس موتور
245 7.7-7.8 9.8 310 258 6A 3.0 I6 RWD
250 5.9-6.0 9.9-10 450 326 6A 3.0TC I6 RWD
250 5.2-5.3 11.3-11.4 600 407 6A 4.4TC V8 RWD
250 4.6 13.0 750 544 8A 6.0TC V12 RWD

← تنها مدل 750Li, 740 Li این خودرو در ایران مجاز می باشدکلیه قیمت های درج شده بابت قیمت خودرو و هزینه های گمرکی و شماره گذاری به دلار می باشد و قیمت نهایی به قیمت دلار دولتی اعلامی از طرف گمرک محاسبه می گردد

کارمزد 2 درصد کل گارانتی و خدمات پس از فروش مالیات بر ارزش افزوده 4 درصد کل هزینه حمل و بیمه هزینه خودروی فرسوده هزینه شماره گذاری هزینه گمرکی مدل خودرو
اقزوده می شود اقزوده می شود اقزوده می شود یک و نیم میلیون تومان اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود Z4 23i
اقزوده می شود اقزوده می شود اقزوده می شود یک و نیم میلیون تومان اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود Z4 30i
اقزوده می شود اقزوده می شود اقزوده می شود یک و نیم میلیون تومان اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود Z4 35i

← قیمت مدل Z4 23i بسته به آپشن در دبی از 48000 تا 58000 دلار آمریکا

← قیمت مدل Z4 30i بسته به آپشن در دبی از 56000 تا 65000 دلار آمریکا

← قیمت مدل Z4 35i بسته به آپشن در دبی از 66000 تا 75000 دلار آمریکا

مشاهدۀ آخرین نرخ دلار مرجع بانک مرکزی

حداکثر سرعت (kph) 0-100 kph (sec) مصرف سوخت (l/100km) گشتاور (Nm) قدرت (hp) گیربکس موتور
239-242 6.6-7.3 8.2-8.5 250 204 6M/6A 2.5 I6 RWD
250 5.8-6.1 8.3-8.5 300 258 6M/6A 3.0 I6 RWD
250 5.1-5.2 9.0-9.4 400 306 6M/7AM 3.0TC I6 RWD

← تنها مدل های Z4 35i , Z4 30i, Z4 23i این خودرو در ایران مجاز می باشدکلیه قیمت های درج شده بابت قیمت خودرو و هزینه های گمرکی و شماره گذاری به دلار می باشد و قیمت نهایی به قیمت دلار دولتی اعلامی از طرف گمرک محاسبه می گردد

کارمزد 2 درصد کل گارانتی و خدمات پس از فروش مالیات بر ارزش افزوده 4 درصد کل هزینه حمل و بیمه هزینه خودروی فرسوده هزینه شماره گذاری هزینه گمرکی مدل خودرو
اقزوده می شود اقزوده می شود اقزوده می شود یک و نیم میلیون تومان اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود X6

← قیمت خودرو بسته به آپشن در دبی از 100000 تا 130000 دلار آمریکا

مشاهدۀ آخرین نرخ دلار مرجع بانک مرکزی

حداکثر سرعت (kph) 0-100 kph (sec) مصرف سوخت (l/100km) گشتاور (Nm) قدرت (hp) گیربکس موتور
240 6.7 10.9 400 306 6A 3.0TC I6 4WD

← تنها مدل XDriver این خودرو در ایران مجاز می باشد


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق است به روزبه ایزدی 2012 - 1390 ©
برای تماس با طراح وب سایت می توانید با ایمیل irandoust@mail.com مکاتبه نمائید
طراح و برنامه نویس: علی ایراندوست